دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان
دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان
قیمت: 400,000 ریال
خرید دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان
دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان
شرح محصول:

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت واهمیت پژوهش

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

)فرضیات

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاريف افسردگي

ديدگاهها ونظريه ها درمورد افسردگي

موسیقی درمانی

نظریات موسیقی درمانی

معیار های تخصصی برای موسیقی درمانگران

چگونه موسیقی درمانی برای افرادی با نیازهای سلامت ذهنی متمایز  می شود

پیشینه در ایران

پیشینه درخارج از کشور

روش اجرای تحقیق

طرح پژوهشی

روش اجرای تحقیق

حجم نمونه

نمونه  و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه افسردگی بک

ابعاد پرسشنامه افسردگی بک

اعتبار وراویی

شیوه ی اجرای پژوهش

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل

بررسی نتایج

تبیین فرضیات

محدوديتها

پيشنهادها

منابع فارسی

محصول
دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان
تاریخ ثبت
1395/3/7
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برکاهش افسردگی دانش آموزان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه