بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس
بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس
قیمت: 400,000 ریال
خرید بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس
بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس
شرح محصول:

فصل اول: گستره علمی پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت واهمیت پژوهش

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه ها

تعاریف نظری وعملیاتی

متغیرهای پژوهش

مبانی نظری پژوهش

تعریف بازی

نقش و اهمیت بازی

تعاریف بازی از دیدگاه صاحبنظران

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

نقش بازی در رشد عاطفی کودک

نقش بازی در رشد جسمی کودک

در رابطه با نقش بازی در زندگی کودکان

بازیهای مهارتی

ویژگی های بازی

انواع بازی

عوامل مؤثردربازی

فواید بازی

بازى وشخصيت

بازى ورشداجتماعى

نظریه های بازی

بازی در اسلام

شکل گیری بازی های رایانه ای

تاريخچه افت‌ تحصيلي

مباني روانشناختي افت‌ تحصيلي

عمد‌ه‌ترين د‌لائل افت‌ تحصيلي

پیشینه در ایران

پیشینه در خارج از کشور

فصل سومروش اجرای تحقیق

طرح پژوهشی

روش اجرای تحقیق

جامعه آماری

نمونه  و روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری

شیوه اجرای پژوهش

تجزیه وتحلیل داده ها

بررسی فرضیات

بحث و نتیجه گیری

مروری بر یافته­های پژوهش

تبیین پژوهش

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع پژوهش

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای با افت تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر کرج پرداخته است. جامعه مورد مطالعه درتحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس شهر کرج باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود100 نفراست که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون مقیاس پرسشنامه ارزیابی تاثیر بازی های رایانه ای بر افت تحصیلی (محقق ساخته)برروی آنها اجراگردیده است . با توجه به فرضیه اصلی تحقیق: بین بازی های رایانه­ای با افت تحصیلی رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که مقدار کای اسکوئر محاسبه شده با درجه آزادی 4 وسطح معنی­داری 0001/0 برابر با 20می باشد. بنابراین بین فراوانی­های مشاهده شده و مورد انتظار در پاسخ معلمان به اینکه بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی دانش آموزانی  می شود در حد زیادی است.لذا فرضیه ی اصلی تحقیق تایید و فرض صفر رد می گردد.

کلیدواژگان: بازی،رایانه ، دانش آموزان،افت،ارزیابی

محصول
بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس
تاریخ ثبت
1395/3/7
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید بررسی رابطه ی بین بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه