تحلیل تجربی تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC
قیمت: 500,000 ریال
خرید تحلیل تجربی تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC
شرح محصول:
تحقیق حاضر به بررسی روشی بسیار رایج و به روز برای تحلیل تنش اجسام پرداخته است. در این مجموعه پس از معرفی کلی روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی یا Digital image correlation (DIC) به بررسی یکی از جدیدترین تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

این فایل شامل 38 صفحه می باشد.

تحقیق حاضر حاصل تلاش دانشجویان دانشگاه تهران می باشد.

در صورت نیاز اسلایدهای Power point این مجموعه قابل ارائه است.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

1. مقدمه ای برروش برهمنگاری تصاویردیجیتالی یا DIC

1-1. مقدمه

1-2.معرفی برخی از پارامترهای موثر در پردازش تصویر

1-3.  مراحل کلی روش برهم نگاری

2. معرفی DIC سه بعدی

3. روش ارائه شده برای DIC سه بعدی تنهابایک دوربین

3-1. مقدمه

3-2. تئوری DIC سه بعدی

3-2-1. روش DIC دو بعدی

3-2-2. توسعه روش سه بعدی

3-2-2-1. محاسبه فاصله جسم

3-2-2-2. محاسبه مختصات xوy

3-2-3. خطای تئوری

3-3. بررسی دقت اندازه­ گیری

3-3-1. نمونه مسطح

3-3-1-1. بررسی همواری سطح

3-3-1-2. ریشه درجه دوم خطای صفحه­ ای

3-3-1-3. صحت سنجی دقت اندازه گیری پستی و بلندی

3-3-2. تأثیر جابجایی خارج از صفحه و کالیبراسیون دوربین

3-3-3. نمونه نردبانی شکل

3-4. کاربرد

3-5. نتیجه گیری

مراجع


محصول
تحلیل تجربی تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC
تاریخ ثبت
1395/2/15
تاریخ به روز رسانی
1396/8/1
قیمت
500,000 ریال
فروشنده

خرید تحلیل تجربی تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه