دانلود بررسي رابطه خودکنترلي برسبکهاي دفاعي زنان خانه دار
قیمت: 300,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه خودکنترلي برسبکهاي دفاعي زنان خانه دار
شرح محصول:

چکيده

به بررسی رابطه خودکنترلی بر سبک­های دفاعی زنان متاهل شهرفردیس کرج پرداخته شده است که در ادامه به بررسی نتایج آن پرداخته می شود:

   باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50 نفربود که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون های خود کنترلی و سبک های دفاعی برروی آنها اجراگردیده است .

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ، بین دو متغیر سبک های دفاعی دانش و خود کنترلی ، به میزان 42 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به آمار استنباطی، بین دو متغیر سبک های دفاعی دانش و خود کنترلی رابطه معناداری  وجود دارد.
برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود بررسي رابطه خودکنترلي برسبکهاي دفاعي زنان خانه دار
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/9/21
قیمت
300,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه خودکنترلي برسبکهاي دفاعي زنان خانه دار سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه