مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک
قیمت: 400,000 ریال
خرید مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک
شرح محصول:

چکیده

آموزش بهینه حل مسائل بدساختار و پرورش توانایی تفکر و حل مسئله و برخورد موثر با چالش‌های فراروی دنیای واقعی را فراهم سازد، افزایش آگاهی و دانش از فرآیند حل مسائل بدساختار بطور عام و مسائل علوم اجتماعی بطور خاص می‌باشد(هاشمی کوچک سرایی ،1389). پژوهش حاضر به مقایسه ی روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی دانشگاه پیام نور و رشته ی فیزیک دانشگاه غیر انتفاعی پرداخته است .

نتايج آزمون t مستقل نشان مي دهد از آنجا که مقدار t به دست آمده  با درجه آزادی 98 ، در متغیر حل مسئله از مقدار t جدول بزرگتر  است و همچنین از آنجا که سطح معني داري به دست آمده 003/0 کوچکتر از سطح معني داري ملاک 01/0 است، بنابراين با 99 درصد اطمينان  مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات حل مسئله در دو گروه دانشجویان رشته فیزیک و روانشناسی معني دار می باشد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان می دهد که حل مسئله در دانشجویان رشته فیزیک بالاتر و بهتر از رشته روانشناسی می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش در خصوص اختلاف معنی دار بین دو گروه تائید و فرض صفر رد می شود.

محصول
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه