دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي
دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي
قیمت: 300,000 ریال
خرید دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي
دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي
شرح محصول:

چکیده :

دررابطه با تاثیر معنویت بر مدیریت است این پژوهش از تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  16spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

بین رهبری معنوی و مدیریت (سبک رهبری) رابطه معناداری وجود دارد

بین نوعدوستی ومدیریت رابطه معناداری  منفی وجود دارد

بین عضویت ومدیریت (سبک رهبری) رابطه معناداری وجود دارد.

بین تعهد سازمانی و مدیریت ( سبک رهبری) رابطه معنادار منفی وجود دارد

 بین بازخورد ومدیریت (سبک رهبری) رابطه معناداری وجود دار

 بین چشم انداز ومدیریت رابطه معناداری وجود دارد

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
300,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي تاثير معنويت بر بلوغ عاطفي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه