دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان
دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان
قیمت: 400,000 ریال
خرید دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان
دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان
شرح محصول:

چکيده

 به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با خودکنترلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است که با استفاده از پرسشنامه های سبک های دلبستگی و خودکنترلی و نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 به بررسی آماری فرضیات پرداخته و نتایج ذیل را در برداشت:

میانگین نمره کنترل خود در دختران 30/34 و در پسران 68/35 است. میزان پراکندگی نمره ها نیز در دختران 86/5 و در پسران 67/5 است. ضرایب همبستگی نشان می دهد که رابطه نمره کنترل خود با نمره دلبستگی ایمن و دوسوگرا در دختران معنادار نیست و با نمره دلبستگی اجتنابی  معنادار است. ضریب همبستگی مثبت بین نمره این متغیرها بیانگر آن است که با افزایش نمره دلبستگی اجتنابی ، نمره کنترل خود در دختران نیز افزایش می یابد.  ضرایب همبستگی نشان می دهد که رابطه نمره کنترل خود با نمره دلبستگی ایمن ، دوسوگرا و اجتنابی معنادار نیست. بنابراین فرضیه پژوهشی رد می شود. به این معنا که بین میزان دلبستگی وکنترل خود در پسران رابطه معنی دار وجود ندارد.

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/2/6
قیمت
400,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود رابطه ي خود کنترلي با سبک هاي دلبستگي دانشجويان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه