دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي
دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي
قیمت: 450,000 ریال
خرید دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي
دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي
شرح محصول:

چکیده:

طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ همسران به جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند، و هریک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (بوهانان، 1970، به نقل از لاور و لاور، 2007).

 در پی بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی در شهرستان ساوجبلاغ بود که با توجه به فرضیات به نتایج ذیل دست یافت:

نشان داده شده است ،میانگین کاهش همکاری 93/3 وانحراف استاندارد آن 17/1  ، میانگین کاهش رابطه جنسی 73/4 وانحراف استاندارد آن 53/1  ، میانگین افزایش واکنش هیجانی 39/4 وانحراف استاندارد آن 34/1  ،میانگین مولفه افزایش جلب حمایت فرزندان 95/3 وانحراف استاندارد آن 42/1 ، میانگین افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 30/3 و انحراف معیار آن 04/1 ، میانگین کاهش رابطه خانوادگی با خویشان همسر و و دوستان  01/3 و انحراف استاندارد ان 69/1 میانگین وانحراف استاندارد جدا کردن امور مالی از یکدیگر به ترتیب برابر با 34/3 و69 انحراف معیار آن 22/1 می باشد.

محصول
دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1395/3/7
قیمت
450,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي جامعه شناختي طلاق عاطفي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه