دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
قیمت: 100,000 ریال
خرید دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
شرح محصول:

چکیده :

 دررابطه ی بین مهارت های زندگی باسبک دلبستگی  بر رضایت زناشویی  .
از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

رابطه معناداری بین سبک دلبستگی وارتباط مؤثر دیده می شود بین ارتباط مؤثر ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد .

بین مدیرت استرس با  سبک دلبستگی رابطه معنادری  منفی وجود دارد. بین استرس ورضایت زناشویی دیده می شود.

آمده بین مهارت مدیریت خشم وسبک دلبستگی رابطه معناداری  منفی وجود داردبین مدیرت خشم ورضایت زناشویی رباطه معنادارری  منفی وجود دارد.

بین سبک دلبستگی  ومهارت خودآگاهی رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت خوداگاهی ورضایت زناشویی رابطه معنادری وجود دارد.

بین مهارتهای زندگی وسبک دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد. بین مهارتهای زندگی  ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد

محصول
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
100,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه