دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين
دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين
قیمت: 100,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين
دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين
شرح محصول:

چکيده

به بررسی رابطه ی اعتیاد مادربرسقط جنین پرداخته شده است که نتایج ذیل را در برداشت:

میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با 188 و انحراف معیار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با 112و انحراف معیار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است.

میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط 4/4 و انحراف معیار آن 8/0 و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط 4/2 وانحراف استاندارد آن 52/3 بود.میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط برابر با 3/3 و میانگین میل به مصرف مواد در زنان بدون سقط 3/2 بود. همانطورکه در نتایج یافته شده نشان می دهد که مصرف مخدر در نوعی موجب سقط و یا آسیب جدی به جنین می شود.

محصول
دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
100,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه ي اعتياد مادران باردار بر سقط جنين سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه