دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان
دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان
قیمت: 150,000 ریال
خرید دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان
دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان
شرح محصول:

چکيده

رابطه با تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان پیام نور هشتگرد بررسي شده است. بدين منظور تعداد نمونه گیری200 نفر از مجردین ومتاهلین وتعداد 100نفر زنان  این دانشگاه میانگین سن بین 20 تا 35 سال و100 نفر مردان در این دانشگاه در منطقه استان البرزپیام نور شهر هشتگرد  با روش تصادفي چند مرحله اي از اجراي آزمون معنویت  به صورت تصادفي انتخاب شده واز پرسشنامه خود کنترلی اين گروه استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل داده ها از روش همبستگي وآزمونT براي مقايسه پسر ودختر ، استفاده گرديد.   

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

     1 - بين میزان معنویت در زندگی  و خودکنترلی زوجهای جوان را بطه معنی دار وجود دارند .

2- بین میزان معنویت در زندگی  و خودکنترلی در زوج های جوان زن رابطه معنادار وجود ندارد.

3- بین میزان معنویت در زندگی  و خودکنترلی در زوج های جوان مرد رابطه معنادار می باشد.

4- میزان معنویت در بین زوج های متأهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد.

5- خودکنترلی در بین زوج های متأهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد.

محصول
دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي تاثير معنويت در زندگي بر خودکنترلي زوج هاي جوان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه