دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان
دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان
قیمت: 100,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان
دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان
شرح محصول:

چکيده

به بررسی رابطه ی بین هوش و رضایت شغلی پرداخته میشود  از دوابزار ماتریس های پیش رونده ریون و رضایت شغلی JDI استفاده گردید و به منظور بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای با میزان هوش و میزان رضایت شغلی از آزمون های تی مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج نشان داد هوش با متغیرهای جنس، سن، سابقه، تحصیلات رابطه معنی داری دارد و رضایت شغلی با متغیرهای سابقه، تحصیلات و درآمد رابطه معنی داری داشته است.

محصول
دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
100,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در کارکنان سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه