دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري
دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري
قیمت: 50,000 ریال
خرید دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري
دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري
شرح محصول:

چکیده :

رابطه تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری  که برای انجام آن از تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  16spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

1.بین روش تشویق و سبک جنبشی  - حرکتی رابطه معناری وجود دارد.

2.بین تشویق وسبک دیداری  رابطه معناداری  وجود ندارد.

3.بین  تشویق وسبک شنیداری رابطه معناداری  منفی وجود دارد.

4.بین تشویق  و سبک  یادگیری رابطه معنا داری  وجود  دارد.

5.بین  تشویق وسبک خواندنی  رابطه معناداری  وجود دارد.

محصول
دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي تاثير تشويق بر افزايش يادگيري سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه