بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل
بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل
قیمت: 150,000 ریال
خرید بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل
بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل
شرح محصول:

چکیده:

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می شود . در پژوهش حاضر به بررسی میزان توانایی  مهارت کنترل استرس100نفر از پرستاران خانم پرداخته شد.

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش: میزان استرس شغلی (مقیاس کلی)  در بین پرستاران شیفت روز و شیفت شب تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج ذیل به دست آمد:

باتوجه به نتايج كه مقدارقدرمطلق  tمشاهده شده(09/1) كوچكتراز مقدار t درسطح (05/0) بادرجه آزادي 98 است. بنابراين فرض صفرتـأييد مي شود. به عبارت ديگربين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معني داري وجودندارد.

محصول
بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل
تاریخ ثبت
1394/11/1
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
150,000 ریال
فروشنده

خرید بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه