دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت
قیمت: 50,000 ریال
خرید دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت
شرح محصول:

چکیده:

به بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و هویت یابی نوجوانان پرداخته شد. حجم نمونه  تعداد کل نمونه 50نفر می باشد که در آموزشگاه فرهنگی آموزشی شهرکرج مشغول به آموزش می باشند.روش نمونه گیری برای تعیین اندازه نمونه از فرمول برآورد اندازه گیری نمونه برای گروه های همبسته استفاده شد و با توجه به میزان بدست آمده تعداد 50 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شد.

پرسشنامه های استاندارد اوقات فراغت و پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من استفاده گردید. نتایج ذیل را در برداشت:

بین دو متغیر مهارت تصمیم گیری و شکا گیری هویت ، به میزان 35 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به آمار استنباطی، بین دو متغیر مهارت تصمیم گیری و شکا گیری هویت رابطه معناداری  وجود دارد.


محصول
دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت
تاریخ ثبت
1394/10/28
تاریخ به روز رسانی
1396/10/23
قیمت
50,000 ریال
فروشنده

خرید دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گيري هويت سوال از فروشنده 

سایر محصولات این گروه